1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون کاغذ بسته بندی براق

آزمون کاغذ بسته بندی براق

آزمون کاغذ بسته بندی براق در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های کاغذ بسته بندی براق، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
ویژگی كاغذ بسته بندی براق2143
آزمون استاندارد کاغذ بسته بندی براق آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست