1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون پاکت های بسته بندی خوراکی

آزمون پاکت های بسته بندی خوراکی

آزمون پاکت های بسته بندی خوراکی در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های پاکت های بسته بندی خوراکی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
پاکت های کاغذی - پاکت های مورد مصرف در بسته بندی مواد خوراکی - ویژگی ها و روش های آزمون2142
آزمون استاندارد پاکت بسته بندی خوراکی آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست