1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون جعبه مقوایی بسته های خوراکی

آزمون جعبه مقوایی بسته های خوراکی

آزمون جعبه مقوایی بسته های خوراکی در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های جعبه مقوایی بسته های خوراکی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته بندی - ورق های مقوایی و جعبه مقوایی مواد خوراکی - ویژگی های فیزیکی و روش های آزمون3341
بسته بندی - ورق های مقوایی و جعبه مقوایی مواد خوراکی - ویژگی های فیزیکی و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 1)3341-1
بسته بندی - ورق های مقوایی و جعبه مقوایی مواد خوراکی - ویژگی های فیزیکی و روش های آزمون (اصلاحیه شماره 2)3341-2
آزمون استاندارد جعبه مقوایی بسته های خوراکی پیتزا آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست