1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون کاغذ و مقوای موم دار برای بسته بندی عمومی

آزمون کاغذ و مقوای موم دار برای بسته بندی عمومی

آزمون کاغذ و مقوای موم دار برای بسته بندی عمومی در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های کاغذ و مقوای موم دار برای بسته بندی عمومی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
کاغذ و مقوا - کاغذ و مقوای موم دار برای بسته بندی عمومی - ویژگی ها و روش های آزمون1461
آزمون استاندارد کاغذ و مقوای موم دار آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست