1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون کارتن و مقوا برای بسته بندی
  6. /
  7. آزمون ورق کارتن و مقوا برای مصارف عمومی

آزمون ورق کارتن و مقوا برای مصارف عمومی

آزمون ورق کارتن و مقوا برای مصارف عمومی در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های ورق کارتن و مقوا برای مصارف عمومی، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
بسته بندی - ورق کارتن و کارتن برای مصارف عمومی - ویژگی ها و روش های آزمون150
آزمون استاندارد ورق کارتن و مقوا آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست