1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون انواع پارچه

آزمون انواع پارچه

آزمون پارچه در آزمایشگاه نساجی آریسا جهت بررسی کیفیت پارچه و ویژگی های انواع پارچه، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
پارچه كشباف پودی پنبه پلی استر3605
پارچه های ابریشم طبیعی کلاقه ای (چاپ باتیک)876
پارچه های حلقوی تاری , پودی از نخ یكسره پلی آمید معمولی (غیراسترچ) و استرچ929
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی روﻛﺶ ﺷﺪه  ﺑﺎ پلاستیک - ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی روﻛﺶ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻣﺒﻠﻤﺎن - قسمت 1: ﭘﺎرﭼﻪ بافت حلقوی روﻛﺶ ﺷﺪه ﺑﺎ پلی وینیل کلراید (PVC) - (اصلاحيه شماره 1)5797-1-1
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی روﻛﺶ ﺷﺪه  ﺑﺎ پلاستیک ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی روﻛﺶ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻣﺒﻠﻤﺎن قسمت 1: ﭘﺎرﭼﻪ بافت حلقوی روﻛﺶ ﺷﺪه ﺑﺎ پلی وینیل کلراید (PVC) - ویژگی ها5797-1
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی روﻛﺶ ﺷﺪه  ﺑﺎ پلاستیک ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی روﻛﺶ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻣﺒﻠﻤﺎن قسمت 2: ﭘﺎرﭼﻪ بافت حلقوی روﻛﺶ ﺷﺪه ﺑﺎ پلی وینیل کلراید (PVC) - ویژگی ها5797-2
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی روﻛﺶ ﺷﺪه  ﺑﺎ پلاستیک ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی روﻛﺶ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻣﺒﻠﻤﺎن قسمت 3: پارچه های تار و پودی روکش شده با پلی اورتان (PU) - ویژگی ها5797-3
ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی روﻛﺶ ﺷﺪه  ﺑﺎ پلاستیک ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی روﻛﺶ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف در ﻣﺒﻠﻤﺎن قسمت 3: پارچه های تار و پودی روکش شده با پلی اورتان (PU) - (اصلاحيه شماره 1)5797-3-1
پارچه های كشباف پودی و تاری از نخ یكسره پلی استر معمولی (غیر تكسچرایز) و تكسچرایز992
پرچم جمهوری اسلامی ایران - ویژگی ها و روش های آزمون1
روپوش های مورد مصرف در محیط کار - ویژگی ها14767
روش آزمون پارچه ترمه729
ﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﺴﺐ ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﺎر و ﭘﻮدی و ﺣﻠﻘﻮی ﺑﺎﻓﺖ - وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ 1425-1
محاسبه مقادیر الیاف در کالاهای نساجی مخلوط1057
منسوجات - برچسب و نشانه گزاری پارچه فاستونی - ویژگی ها5932
منسوجات - پارچه آستری - ویژگی ها 20088
منسوجات - پارچه آستری پنبه ای - ویژگی ها454
منسوجات - پارچه پلی استر ویکسوز - ویژگی ها3383
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت - ﭘﺎرﭼﻪ ﺟﯿﻦ - وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و آزﻣﻮن2194
ﻣﻨﺴﻮﺟﺎت - ﭘﺎرﭼﻪ جین - ویژگی ﻫﺎ و روش های آزﻣﻮن (اصلاحيه شماره 1)2194-1
منسوجات - پارچه جین با نخ پود یکسره پلی استر - ویژگی ها و روش های آزمون17816
منسوجات - پارچه فاستونی صد درصد پشمی - ویژگی ها2187
منسوجات - پارچه فاستونی مخلوط 45% پشم و 55% پلی استر - ویژگی ها2379
منسوجات - پارچه های پرده ای - ویژگی ها1059
منسوجات - پارچه های پلی استر ویسکوز دافع آب - ویژگی ها8420
منسوجات - پارچه های پنبه ای سبک - ویژگی ها 1235
منسوجات - پارچه های روپوش مدارس - ویژگی ها1587
منسوجات - پارچه های مخلوط پلی استر و پشم - ویژگی ها18047
منسوجات - لائی - قسمت 1: لائی منسوج نبافته قابل دوخت - ویژگی ها1424-1
منسوجات - لائی - قسمت 2: لائی منسوج نبافته با چسب حرارتی - ویژگی ها و روش های آزمون1424-2
منسوجات - لائی - قسمت دوم: ﻻیی ﺗﺎﺭ ﺩﻭﺧﺖ ﻭ ﭘﻮﺩی ﻗﺎﺑﻞ - ویژگی ها و  ﺭﻭﺵ ﻫﺎی  ﺁﺯﻣﻮﻥ1425-2
نساجی - پارچه رو مبلی - ویژگی ها و روش های آزمون892
نساجی - پارچه های برزنت پنبه ای دافع آب - ویژگی ها و روش های آزمون936
نساجی - پارچه های متقال پنبه ای - ویژگی ها734
نساجی - پارچه و حوله با بافت تار و پودی - ویژگی ها و روش های آزمون727
ویژگی های آستری پنبهای برای كفشهای لاستیكی1373
ویژگی های پارچه آستری پای پوش2267
ویژگی های پارچه اونیفورم و لباس كار از جنس پشم و مخلوط با سایر الیاف3625
ویژگی های پارچه روبان حاشیه پتو (تاری و پودی) و نحوه مصرف آن2585
ویژگی های پارچه كشباف پودی پنبه ای3511
ویژگی های پارچه لباس كار1944
ویژگی های پارچه لباس كار پنبهای نیروهای مسلح2447
ویژگی های پارچه مخلوط پنبه - پلی استر4820
ویژگی های پارچه ملحفه پنبه ای1763
ویژگی های پارچه های کدری1427
ویژگی های پارچه های کرکی1586
ویژگی های كهنه (تنظیف بهداشتی بچه) از جنس پنبه ای برای نوزاد1831
ویژگی های منسوج پلی استر نبافته (سوزنی)3889
ویژگی های نوارهای پارچهای مورد مصرف در پرده های عمودی4305
ویژگیهای پارچه كشباف (بافت حلقوی) از نخ آكریلیك غیر یكسره غیر پفكی3386
ویژگیهای كیسه گونی كنفی1751
آزمون استاندارد پارچه رنگی آزمایشگاه نساجی آریسا
فهرست