1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون فیلم های چند لایه
  8. /
  9. آزمون آسپتیک

آزمون آسپتیک

آزمون آسپتیک در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های بسته بندی مواد غذایی با روش آسپتیک، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
ویژگی های كیسه های قابل انعطاف چند لایه یا لایه آلومینیوم برای بسته بندی مواد غذائی با روش آسپتیك3116
آزمون استاندارد آسپتیک آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست