1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون فیلم های پلی اتیلنی

آزمون فیلم های پلی اتیلنی

آزمون فیلم های پلی اتیلنی در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت و ویژگی های انواع فیلم و ورق پلی اتیلن، کیسه فریزر و زباله بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
فیلم و ورق پلی اتیلن - ویژگی ها و روش های آزمون7276
آزمون استاندارد کیسه زباله آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست