1. آزمایشگاه آریسا
  2. /
  3. خدمات انجام آزمون
  4. /
  5. آزمون فیلم های بسته بندی
  6. /
  7. آزمون سلوفان

آزمون سلوفان

آزمون سلوفان در آزمایشگاه بسته بندی آریسا جهت بررسی کیفیت سلوفان و ویژگی های انواع سلوفان، بر اساس روشهای آزمون سازمان ملی استاندارد ایران انجام می شود.

آزمونشماره استانداردفایل استاندارد
سلوفان بدون پوشش - ویژگی ها و روشهای آزمون2937
بسته بندی - مقررات کلی فیلم های پلاستیکی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی - ویژگی ها و روش های آزمون9543
آزمون استاندارد سلوفان آزمایشگاه بسته بندی آریسا
فهرست